PDA

View Full Version : Đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh (tổng hợp)[d]evil[l]eading
07-14-2011, 10:07 AM
Pic này để tổng hợp đề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh của các khóa trên để làm tài liệu cho các em khóa sau, mn ai thấy còn thiếu sót thì bổ sung thêm phía dưới giúp mình ;) box này chỉ dùng để post đề, nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức!
Ngoài ra pic cũng dùng để tổng hợp đề của các khóa tiếp theo, mong mn vào ủng hộ :covu:


Đề 1
1: Phân tích luận điểm của HCM: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
2: Phân tích quan điểm của HCM về các đặc trưng của CNXH

Đề 2
1 : Phân tích quan điểm độc lập dân tộc ?
2 : Phân tích quan điểm về xây dưng Nhà nước của dân , do dân và vì dân ?

Đề 3:
1. Những tiền đề lý luận hình thành TT HCM.
2. Quan điểm của HCM về vai trò của Đảng.

Đề 4:
1. Quan điểm của HCM trong xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận.
2. Phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư trong TTHCM.

Đề 5:
1:Luận điểm " CMGPDT ở thuộc địa phải chủ động sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc"
2: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức

Đề 6:
1: luận điểm "cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo cách mạng vô sản" hay sao ấy, ko nhớ lắm
2: Phẩm chất đạo đức Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề 7:
1 : phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của tư tưởng lí luận trong xây dựng Đảng
2 : Phẩm chất đạo đức Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề 8:
1: trình bày khát quát các tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng HCM
2:Nếu quan điểm của HCM về vai trò của Đảng cộng sản

Đề 9:
1. Những tiền đề lý luận hình thành TT HCM.
2. Quan điểm của HCM về vai trò của Đảng.

Đề 10:
1. Quan điểm của HCM trong xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận.
2. Phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư trong TTHCM.

Đề thi Tư tưởng chiều 30-9-2011(up bởi sanjipro9x)

Đề chẵn:
1. Trình bày tiền đề tư tưởng - lí luận hình thành tư tưởng hồ chí minh
2. Vai trò của đảng
Đề lẻ:
1. Vai trò của tư tưởng, lí luận
2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Đề thi ngày 7/10/2011 9 up bởi kongak48

Đề 13:
câu 1:phân tích luận điểm"cách mạng thuộc địa phải được tiến hành chú động sáng tạo và có cơ hội giành thắng lợi trước cách mạng chính quốc"
câu 2:các nguyên tắc xây dựng đạo đức trong tư tưởng HCM

Đề 14:
câu 1:các giai đoạn hình thành tư tưởng HCM. Phân tích giai đoạn 1921-1930
câu 2:quan điểm HCM về vị tri, vai trò của đạo đức

Đề ca 1 sáng 7/10/2011 up bởi trangtc

Đề 15:
câu 1: phân tích luận điểm " CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản" trong tư tưởng hcm
câu 2:phẩm chất" cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" trong tư tưởng hcm
Đề 16:
câu 1:phân tích luận điểm"cách mạng thuộc địa phải được tiến hành chú động sáng tạo và có cơ hội giành thắng lợi trước cách mạng chính quốc"
câu 2:quan điểm HCM về vị tri, vai trò của đạo đức

[d]evil[l]eading
09-30-2011, 04:58 PM
Đề 11:
1. Các tiền đề tư tưởng - lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vài trò của Đảng.

Đề 12:
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về việc xây dựng Đảng về tư tưởng và lý luận.
2. Phân tích các phẩm chất đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư."

kongak48
10-08-2011, 08:25 AM
Đề thi ngày 7/10/2011

Đề 13:
câu 1:phân tích luận điểm"cách mạng thuộc địa phải được tiến hành chú động sáng tạo và có cơ hội giành thắng lợi trước cách mạng chính quốc"
câu 2:các nguyên tắc xây dựng đạo đức trong tư tưởng HCM

Đề 14:
câu 1:các giai đoạn hình thành tư tưởng HCM. Phân tích giai đoạn 1921-1930
câu 2:quan điểm HCM về vị tri, vai trò của đạo đức

trangtc
10-08-2011, 09:11 AM
Đề ca 1 sáng 7/10/2011

Đề 15:
câu 1: phân tích luận điểm " CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản" trong tư tưởng hcm
câu 2:phẩm chất" cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" trong tư tưởng hcm
Đề 16:
câu 1:phân tích luận điểm"cách mạng thuộc địa phải được tiến hành chú động sáng tạo và có cơ hội giành thắng lợi trước cách mạng chính quốc"
câu 2:quan điểm HCM về vị tri, vai trò của đạo đức

vũ vũ
12-20-2011, 01:44 PM
Đê lẻ ca chiều ngày 15/12/2011
Câu 1: phân tích luận điểm:" muốn gpdt phải đi theo con đường cm vs" tong tư tưởng HCM
Caau2: nêu đặc trưng của CNXH

trung.aof
12-23-2011, 09:27 PM
Đê lẻ ca chiều ngày 15/12/2011
Câu 1: phân tích luận điểm:" muốn gpdt phải đi theo con đường cm vs" tong tư tưởng HCM
Caau2: nêu đặc trưng của CNXH
đề chẵn : 1/ quan điểm HCM về độc lập dân tộc ?
2/ quan điểm HCM về XD nhà nước thể hiện quyền làm chủ của dân ?

lenga0592
03-27-2012, 05:47 PM
Đề ca 2 buổi chiều 27/3/2012=.=
Đề lẻ
1. Trình bày tiền đề - lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản việt nam
Đề chẵn
1. Trình bày tổng quát các giai đoạn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích gđ 1921-1930
2. Trình bày các chuẩn mực đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

soidonghoang_bvn92
06-23-2012, 07:46 PM
đề lẻ ca 1 chiều 21/06/2012
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của tư tưởng, lý luận trong xây dựng Đảng?
2. Quan điểm Hồ Chí Minh về các chức năng của Văn hóa

ducthinh1691993
10-05-2012, 03:42 PM
đề thi ngày 4/10/2012
đề chẵn nhé..ca 1 buổi chiều
câu 1: Phân tích quan điểm:" Độc lập dân tộc-nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa" trong tư tưởng HCM
câu 2: Quan ddiemr của HCM về xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân

daigiadola
10-06-2012, 05:01 PM
ca 1.chiều 4/10/2012.đề lẻ
câu 1;luận điểm"cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo con đường cánh mạng vô sản"
câu 2:quan điểm cua hcm về đặc chưng của nhà nước

duytruonghvtc
10-07-2012, 09:58 PM
Đề thi 13h30' ngày 4/10/2012.
ĐỀ LẺ.
Câu 1: phân tích luận điểm " CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản" trong tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 2: Quan điểm của cụ Hồ về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội? :dgd:

boy_kute9x
12-21-2012, 06:55 PM
Đề Thi Tư Tưởng Hồ Chí Minh :

sunautumn
12-21-2012, 08:24 PM
đề chẵn( 21/12/2012 ca 13h30)
1. quan điểm của hồ chí minh về độc lập dân tộc
2. quan điểm của hcm về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.